Wie zijn wij
Agenda
Bezinning en ontmoeting
Kerk in de samenleving
Jongeren
kerkelijk bureau
Kerkdiensten
Kerkblad bijEen
 

Liturgie Oude Kerk

25 december 2017

Oude Kerk in Oosterbeek


 
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.


M.m.v.:
voorganger: Petra Doorn,
ouderling: Diny Timmer
lector: Corry van Eck
koster: Joop Bal
organist: Jaap Hagen
zangeres: Janneke Simons,
pianist: Dick van der Stoep
 
 
Samenzang voorafgaand aan de dienst:

Lied 473: 1 en 3

Er is een roos ontloken
uit barre wintergrond,
zoals er was gesproken
door der profeten mond.
En Davids oud geslacht
is weer opnieuw gaan bloeien
in ’t midden van de nacht.

Die bloem van Gods behagen
heeft, naar Jesaja sprak,
de winterkou verdragen
als allerdorste tak.
O roos als bloed zo rood,
God komt zijn volk bezoeken
in ’t midden van de dood.


Lied 477: 1 en 2

Komt allen tezamen, jubelend van vreugde:
komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der engelen hier geboren.
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.

De hemelse engelen
riepen eens de herders
weg van de kudde naar ’t schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.
Welkom

Lied: 601:1 en 2 (Licht dat ons aanstoot in de morgen)
Bemoediging
v: Onze Hulp is in de Naam van de Heer
a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
v: zijn trouw duurt tot in eeuwigheid
a: ZIJN LIEFDE KENT GEEN GRENZEN.

Groet:
v: Genade en vrede van God onze Vader
    en van Jezus Christus, zijn zoon, onze Heer.
a: AMEN

Drempelgebed
Lied: 1005: 1, 2 en 4 (Zoekend naar licht )
Kyriëgebed dat begint en eindigt met 3 keer het taizélied: 

Jezus, U bent het licht in ons leven,
laat nimmer toe, dat mijn duister tot mij spreekt.
Jezus, U bent het licht in ons leven,
open mij voor uw liefde, o, Heer.

Glorialied door Janneke Simons en Dick van der Stoep

Domine Deus, Gloria - Vivaldi
Domine Deus rex coelestis, Deus Pater omnipotens.
Vertaald: Heer God, hemels koning. Vader God almachtige.

Gebed bij de opening van het Woord

Schriftlezing: Jesaja 9: 1-6a

91Het volk dat in duisternis ronddoolt
ziet een schitterend licht.
Zij die in het donker wonen
worden door een helder licht beschenen.
2U hebt het volk weer groot gemaakt,
diepe vreugde gaf u het,
blijdschap als de vreugde bij de oogst,
zij jubelen als bij het verdelen van de buit.
3Het juk dat op hen drukte,
de stok op hun schouder, de zweep van de drijver,
u hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds.
4Iedere laars die dreunend stampte
en elke mantel waar bloed aan kleeft,
ze worden verbrand, een prooi van het vuur.
5Een kind is ons geboren,
een zoon is ons gegeven;
de heerschappij rust op zijn schouders.
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman,
Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.
6Groot is zijn heerschappij,
aan de vrede zal geen einde komen.
Lied: 482: 1 en 2 (Er is uit ’s werelds duistere wolken)

Schriftlezing: Hebreeën 1: 1-3a (N.B.V. 2004)

11Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten, 2maar nu de tijd ten einde loopt heeft hij tot ons gesproken door zijn Zoon, die hij heeft aangewezen als enig erfgenaam en door wie hij de wereld heeft geschapen. 3In hem schittert Gods luister, hij is zijn evenbeeld, hij schraagt de schepping met zijn machtig woord;

Muziek door Janneke Simons en Dick van der Stoep:
Entre le boeuf et l’âne gris, Chanson de Noël

 
Entre le bœuf et l'âne gris, dort, dort, dort le petit fils, mille anges divins, mille séraphins volent à l'entour
de ce grand Dieu d'amour.
Entre les pastoureaux jolis, dort, dort, dort le petit fils, mille anges divins, mille séraphins volent à l'entour de ce grand Dieu d'amour.
Entre les roses et les lys,
dort, dort, dort le petit fils, mille anges divins, mille séraphins volent à l'entour
de ce grand Dieu d'amour.
Entre les deux bras de Marie, dort, dort, dort le petit fils, mille anges divins, mille séraphins volent à l'entour
de ce grand Dieu d'amour.
 

Vertaald: Tussen de os en de grijze ezel, tussen de herders, tussen de rozen en de lelies, tussen de twee armen van Maria slaapt de kleine zoon.
Duizend engelen en serafijnen vliegen rond deze God van liefde.
Schriftlezing: Johannes 1: 1-5
111In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2Het was in het begin bij God. 3Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. 1In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. 5Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

Lied: 477: 3 en 5
Overdenking - Soms breekt uw licht in mensen door -

Muziek door Janneke Simons en Dick van der Stoep
Expectans expectavi dominum, Oratorio de Noël - Saint Saëns
Expectans expectavi Dominum. Et intendit mihi.
Vertaald: Vol verwachting heb ik op de Heer gewacht en hij boog zich naar mij toe. (Psalm 40:2)

Collecte

Lied tijdens de collecte: 468: 1, 2 en 3 (Prijs de Heer)
Gebeden

Lied: Ere zij God

Ere zij God, ere zij God, in de hoge, in de hoge, in de hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde in de mensen een welbehagen.
Ere zij God in den hoge (2x). Vrede op aarde, vrede op aarde (2x)
In den mensen, in den mensen, een welbehagen (2x)
Ere zij God, ere zij God, in den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde, in den mensen een welbehagen.
Amen, amen

Zegen

Na afloop van de dienst bent u van harte uitgenodigd voor een kopje koffie met wat lekkers in de consistorie.
Copyright PKN Oosterbeek - Wolfheze
site by: sth.nu
www binnen deze site