Wie zijn wij
Agenda, en roosters
Bezinning en ontmoeting
Kerk in de samenleving
Jongeren
kerkelijk bureau
Kerkdiensten
Kerkblad bijEen
Op deze pagina wordt informatie gegeven over de Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Oosterbeek – Wolfheze. 
Indien u opmerkingen wilt doorgeven die behandeld moeten worden in moderamen of kerkenraad is ook het vergaderschema opgenomen.

Mail dan met uw Scriba. scriba@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

Samenstelling Kerkenraad
versie maart 2017

Informatie

De kerkenraad van de gemeente heeft als taak:

- de zorg voor de dienst van Woord en sacramenten
-  het leiding geven van de opbouw van de gemeente in de wereld
-  de zorg voor de missionaire, diaconale en pastorale arbeid en de geestelijke vorming van de gemeente
-  het vaststellen van het beleidsplan ter zake van het leven en werken van de gemeente
-  het opzicht van de gemeente voorzover hem dat door de orde van de kerk is opgedragen
-  de zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente
-  het bevorderen ter plaatse van de gemeenschap der kerken
-  het bespreken van zaken die door de classicale vergadering worden of zijn behandeld
-  het vaststellen van de regelingen  ten behoeve van het leven en werken van de gemeente
-  het verrichten van alles wat verder naar de orde van de kerk van hem wordt gevraagd.

De kerkenraad wordt gevormd door de ambtsdragers van de gemeente, te weten:

predikanten, ouderlingen, jeugdouderlingen, ouderling – kerkrentmeesters en diakenen

In onze gemeente hebben we een grote en een kleine kerkenraad en een moderamen.

Het moderamen heeft tot taak het voorbereiden, samenroepen en leiden van de bijeenkomsten van de kerkenraad, de uitvoering van de besluiten van de kerkenraad waarvoor geen anderen zijn aangewezen, en voorts, onder verantwoording van de kerkenraad, het afdoen van zaken van formele en administratieve aard van de zaken die geen uitstel gedogen.

De grote kerkenraad heeft de verantwoording over de sectieteams, vanuit het midden van de sectie teams worden de ouderlingen en diakenen afgevaardigd naar de kerkenraad.

In onze gemeente hebben we 10 sectieteams, elk sectieteam bestaat uit een ouderling met een pastorale opdracht, een ouderling met een coordinerende opdracht, een diaken en een aantal contactpersonen. De sectieteams houden zich voornamelijk bezig met pastorale taken. De ouderlingen en diakenen rapporteren aan de kerkenraad.

Wilt u meer weten? Of wilt u iets aan uw kerkenraad voorleggen? 
Mail dan met uw Scriba. scriba@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

Scriba: Mw. M. Deetman
secr. Kuitstraat 3
026-8405212
m.deetman@upcmail.nl

 

 

Steunpunt Zuidoost


Steeds meer kerkenraden weten de gemeenteadviseur te vinden voor vragen over gemeenteopbouw in de breedste zin van het woord: eredienst, pastoraat, diaconaat, jeugdwerk, financiën, beheer gebouwen en beroepingswerk.
De gemeenteadviseur gaat samen met de kerkenraad op zoek naar de manier waarop en door wie uw vraag het best beantwoord kan worden. Het uitgangspunt is om u de juiste personen en het juiste materiaal te kunnen bieden.

De Kerkenraad, taakgroepen, werkgroepen en commissies mogen vanzelfsprekend direct contact zoeken met de gemeenteadviseur.
Helaas geldt dat momenteel niet voor de gemeentes in de classes Apeldoorn, Nijkerk en Arnhem, waar door ziekte en een vacature op dit moment geen gemeenteadviseur beschikbaar is.
Met vragen kunt u zich rechtstreeks richten tot het Steunpunt via j.koekoek@pkn.nl of van maandag tot en met donderdag via telefoonnummer (0313) 482063.
Copyright PKN Oosterbeek - Wolfheze
site by: sth.nu
www binnen deze site