Wie zijn wij
Agenda
Bezinning en ontmoeting
Kerk in de samenleving
Jongeren
kerkelijk bureau
Kerkdiensten
Kerkblad bijEen
COLLEGE VAN DIAKENEN
Het woord diaconie betekent dienst, dienen. Vanaf het allereerste begin heeft de kerk dit als een van haar belangrijkste taken gezien: het dienen van je naaste, van de mensen en van de wereld. 
Vragen of opmerkingen kunt u mailen aan: diaconie@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

Giften zijn welkom op NL87 INGB 0004 9753 30 van de Diakonie van de Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze.


Collecte 
22 april 2018
1e collecte: aangedragen door de werkgroep Groene Kerk met als thema: Meer voedsel door duurzame landbouw en beter samenwerken op Java, Indonesië.
Deze collecte is bestemd voor het landbouwwerk van Trukajaya in Indonesië. Trukajaya maakt als diaconale organisatie deel uit van Javaanse kerk. Op Centraal Java werkt Trukajaya met succes aan verbetering van de voedselsituatie op het platteland. Het voedingspatroon van de Javanen op het platteland is zo eenzijdig dat kinderen ondervoed raken. Met steun van Kerk in Actie zorgt de kerkelijke organisatie Trukajaya ervoor dat de mensen op Java het lokale voedsel weer gaan waarderen en dat de landbouwproductie toeneemt. Trukajaya helpt de boeren bij de irrigatie en de bemesting van hun land en leert de boeren nieuwe, milieuvriendelijke landbouwtechnieken. De vrouwen leren om van lokale gezonde gewassen die minder gebruikt worden lekkere maaltijden te maken. Ook helpt Trukajaya met microkredieten, zodat de boeren hun landbouwproducten kunnen bewerken en verkopen, om zo een eigen inkomen te verdienen. In zes dorpen helpt Trukajaya 150 gezinnen met de aanleg van moestuinen, waterreservoirs en biogasinstallaties. Dankzij deze hulp zijn deze armste boerengezinnen nu zelfvoorzienend.
   
2e collecte: PKN-collecte voor Eredienst en kerkmuziek: Zingen en bidden op de adem van de getijden.
Veel mensen zijn op zoek naar spiritualiteit en zingeving, maar vinden dat niet altijd in de zondagse eredienst. Gemeenten zoeken om die reden naar nieuwe vormen en andere muziek voor hun vieringen. Op verschillende plaatsen in ons land zijn pioniersplekken ontstaan waar mensen wekelijks mee kunnen doen met een morgengebed en een avondgebed. Het zijn korte vieringen met veel ruimte voor stilte, ontmoeting met God en met elkaar. Deze eeuwenoude manier van vieren biedt rust in de hectiek van het dagelijks bestaan.
In Rwanda spelen muziek en dans van oudsher een grote rol in de erediensten. De kerk biedt jongeren de ruimte om hun eigen muziek in de dienst en in een kindernevendienst te laten horen. Jongeren krijgen muziekonderwijs en soms ook nieuwe instrumenten.
De Protestantse Kerk ondersteunt met deze collecte de pioniersplekken in Nederland en de Kerk in Rwanda.

3e collecte: Kledingbank Wageningen. Stichting Kledingbank Wageningen is opgericht in 2010 en verstrekt o.a. kleding, schoenen, beddengoed en handdoeken aan mensen die het hard nodig hebben, maar het zelf (momenteel) niet kunnen betalen. Mensen die in het bezit zijn van een voedselbankpas of met een doorverwijzing van een maatschappelijke organisatie kunnen bij ons terecht. De Kledingbank Wageningen is een particulier initiatief en wordt mogelijk gemaakt door sponsors en vrijwilligers.


Collecte maand april

over de diaconie

Opdracht van de kerkgroep diaconie:
Diaconaat is oog en oor hebben voor mensen in de knel, door te luisteren naar hun verhalen en in te spelen op hun mogelijkheden. Ieder mens heeft recht op respect en een menswaardig bestaan ongeacht geloof, politieke overtuiging, ras, sekse of nationaliteit. De kerkgroep diaconie wil een bijdrage leveren aan een samenleving, waarin recht wordt gedaan aan mensen en waarin ieder mens kan meetellen zoals God het bedoeld heeft. De kerkgroep diaconie wil -als deel van de gemeente van Christus- in de dienst aan de naaste zichtbaar zijn voor de hele maatschappij,  zowel plaatselijk als over landsgrenzen heen. Daartoe zal zij gemeenteleden toerusten en stimuleren om de betrokkenheid bij diaconale activiteiten levend te houden ofwel te vergroten. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt niet bij de diakenen alleen, maar bij de hele geloofsgemeenschap.

Doelstelling:

De kerkgroep diaconie heeft ‘gerechtigheid’ en ‘barmhartigheid’ hoog in het vaandel staan. Van daaruit stelt zij zich ten doel zich in te zetten voor zwakken en kwetsbaren in de samenleving. Zij doet dit o.a. door individuele (nood)hulp te bieden, mensen door te verwijzen naar hulpverlenende instanties en door aandacht te schenken aan mensen in noodsituaties buiten onze grenzen.

Uitvoeren van beleid

De kerkgroep diaconie en de kerkenraad stemmen hun beleid op elkaar af.
Daarbinnen is de kerkgroep diaconie verantwoordelijk voor het ontwikkelen, voorbereiden,
uitvoeren van en toezicht houden op diaconaal werk.
De werkzaamheden van de kerkgroep diaconie worden onderverdeeld in aandachtsgebieden:
1. Aandachtsgebied eredienst
2. Aandachtsgebied kerk en maatschappij
3. Aandachtsgebied financiën
4. Aandachtsgebied buitenland
5.  Aandachtsgebied Groene Kerk

jaarthema

Aandacht voor Syrische vluchtelingen
Via Kerk in Actie willen wij ons als kerkelijke gemeente een jaar lang inzetten voor Syrische vluchtelingen in Jordanië, Libanon en Syrië. We collecteren voor dit doel maar u kunt ook een eigen inzamelingsactie houden.
De vluchtelingen zijn afhankelijk van hulp van derden. Na het Rode Kruis zijn de kerken de grootste hulpverlener in Syrië. Kerken zijn aanwezig in gebieden die voor andere hulporganisaties niet altijd bereikbaar zijn. Kerk in Actie werkt ter plekke samen met kerkelijke partners uit het ACT netwerk (Action by Churches Together). Zij hebben een onafhankelijke positie behouden en kunnen daardoor hulp bieden aan iedereen die dat nodig heeft, ongeacht etnische afkomst, religie of politieke voorkeur.
De kerken in Syrië, Libanon en Jordanië hebben dringend onze hulp nodig. Ondersteun de kerken bij hun hulpverlening door te doneren voor bij voorbeeld:
-    Een rugzak met schoolspullen kost € 23,-
-    Een hygiënepakket voor vrouwen (ondergoed, maandverband b.v.) kost € 17,-
-    Een matras kost € 50,-
-    Een kledingpakket voor een gezin kost € 150,-
U kunt ook een gift overmaken op de bankrekening van de diaconie o.v.v. Syrische vluchtelingen.
Dat de diaconie zich inzet voor de vluchtelingen in de regio betekent niet dat wij de vluchtelingen hier vergeten. Ook zij hebben onze aandacht en ook daarvoor hebben wij uw financiële steun nodig. Wilt u hiervoor bijdragen? Doet u dat dan o.v.v vluchtelingen Wolfheze.
Bij voorbaat dank!

contact en meedoen

Diakonale taken en activiteiten
Als gemeentelid kunt u op verschillende manieren mee gaan doen.
Soms éénmalig en een andere keer een taak voor een wat langere periode. U kunt o.a. aan het volgende denken:
- collectes (collecteren tijdens de dienst of een keer per jaar meedenken over collectedoelen)
- organiseren van de oogstdienst
- meedenken over en meehelpen bij het Heilig Avondmaal, ook aan zorgcentra
- meedenken over het beleid rondom armoede, mindervaliden, de WMO
- ZWO, aandacht vragen voor ontwikkelingen in de “derde” wereld

Moderamen:
Voorzitter: Fedde Makkinga
E: f.makkinga@telfort.nl
Secretaris: Jannie van Doorn
E: diaconie@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

Hieronder de goedgekeurde en vastgestelde
jaarrekening 2016


en

Begroting 2018
Copyright PKN Oosterbeek - Wolfheze
site by: sth.nu
www binnen deze site