Wie zijn wij
Agenda
Bezinning en ontmoeting
Kerk in de samenleving
Jongeren
kerkelijk bureau
Kerkdiensten
Kerkblad bijEen
Diaconie is en blijft: Opkomen voor mensen in de knel en voor degenen die niet voor zichzelf kunnen opkomen. Zo maakt de Diaconie het verschil.
De Diaconie bestaat uit drie diakenen en heel veel diaconale vrijwilligers. Elk gemeentelid is diaken en daarom wordt iedereen uitgenodigd zijn of haar bijdrage te leveren. Niet alleen door het geven van geld maar ook door zijn/haar talenten in te zetten voor onze medemens. Alleen op deze wijze kan de opdracht "ER ZIJN voor de ander, de medemens" waargemaakt worden.
Wilt u meer weten over de diaconie, lees hun beleidsplan 2017-2022 "Samen omzien". Wilt u meedoen, laat het één van de diakenen weten.
Secretaris Diaconie: Jannie van Doorn, e-mail: diaconie@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

Giften zijn welkom op NL87 INGB 0004 9753 30 van de Diakonie van de Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze.

Collecten september 2018

over de diaconie

Vijf aandachtsvelden
 
De Kerkgroep Diaconaat heeft het werk geordend in vijf aanchtsvelden:
1. Aandachtsveld Eredienst
2. Aandachtsveld Kerk en Samenleving
3. Aandachtsveld Kerk en Wereld (ZWO)
4. Aandachtsveld Groene Kerk
5. Aandachtsveld Financiën

Aandachtsveld Eredienst
De Diaconie is op velerlei wijze betrokken bij vieringen. Zij doet de inzamelingen tijdens de vieringen, zorgt voor actuele collecte-informatie en zij is verantwoordelijk voor de viering van de Maaltijd van de Heer. Ook zijn diakenen betrokken bij de vieringen van de Maaltijd van de Heer in de verschillende te huizen Overdal, de Sonnenberg, Het Schild en bij mensen thuis.
In overleg met Beheer en ZWO wordt het collecterooster vastgesteld. Het landelijk collecterooster dient hierbij als leidraad.
Dit aandachtsveld werkt nauw samen met de Kerkgroep Diensten en Vieringen
Contactpersoon: Jannie van Doorn, e-mail: diaconie@pkn-oosterbeek-wolfheze.nlAandachtsveld Kerk en Samenleving
Het aandachtsveld Kerk en Samenleving houdt zich bezig met hulpvragen dicht bij huis, denk aan financiële en andere hulpvragen. Ook is er betrokkenheid bij het Inloophuis/Kerkcafé op donderdagmorgen in de Vredebergkerk.
Er wordt samengewerkt met met de Voedselbank Neder-Veluwe, Het Interkerkelijk Diaconaal Platform renkum en de Hulpdienst voor Elkaar.
Contactpersoon: Jantien RuischFinanciën

Aandachtsveld Financiën
Het aandachtsveld Financiën staat onder leiding van  het moderamen van de Diakonie en voor de uitvoerende werkzaamheden is er een administrateur en een boekhouder. Zij zorgen voor de algehele financiële administratie, maken een jaarrekening en  komen met een begrotingsvoorstel.
Contactpersoon: voorzitter  Diakonie: Fedde Makkinga, e-mail: f.makkinga@telfort.nl

Voor jaarrekening en begroting, kijk op de ANBI pagina

Acties

Versterk de Kerken in het Midden-Oosten
Kerk in Actie voert in september campagne voor de kerken in het Midden-Oosten. Vooral in Syrië zijn de gevolgen, na zeven jaar oorlog, groot. Veel gebouwen zijn verwoest en tweederde van hun leden zijn gevlucht. Helpt u ons de kerk in Syrië te steunen?
Uw bijdrage is welkom op rekeningnummer NL87 INGB 0004 9753 30 t.n.v. Diaconie van de Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze en o.v.v. Kerken Syrië.

Copyright PKN Oosterbeek - Wolfheze
site by: sth.nu
www binnen deze site