Wie zijn wij
Agenda, en roosters
Bezinning en ontmoeting
Kerk in de samenleving
Jongeren
kerkelijk bureau
Kerkdiensten
Kerkblad bijEen
COLLEGE VAN DIAKENEN

Wat is diaconie?
Het woord diaconie betekent dienst, dienen. Vanaf het allereerste begin heeft de kerk dit als een van haar belangrijkste taken gezien: het dienen van je naaste, van de mensen en van de wereld. 
Vragen of opmerkingen kunt u mailen aan: diaconie@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

Collecte bestemmingen juli en augustus 2017

Actueel

Aandacht voor Syrische vluchtelingen
Via Kerk in Actie willen wij ons als kerkelijke gemeente een jaar lang inzetten voor Syrische vluchtelingen in Jordanië, Libanon en Syrië. We collecteren voor dit doel maar u kunt ook een eigen inzamelingsactie houden.
De vluchtelingen zijn afhankelijk van hulp van derden. Na het Rode Kruis zijn de kerken de grootste hulpverlener in Syrië. Kerken zijn aanwezig in gebieden die voor andere hulporganisaties niet altijd bereikbaar zijn. Kerk in Actie werkt ter plekke samen met kerkelijke partners uit het ACT netwerk (Action by Churches Together). Zij hebben een onafhankelijke positie behouden en kunnen daardoor hulp bieden aan iedereen die dat nodig heeft, ongeacht etnische afkomst, religie of politieke voorkeur.
De kerken in Syrië, Libanon en Jordanië hebben dringend onze hulp nodig. Ondersteun de kerken bij hun hulpverlening door te doneren voor bij voorbeeld:
-    Een rugzak met schoolspullen kost € 23,-
-    Een hygiënepakket voor vrouwen (ondergoed, maandverband b.v.) kost € 17,-
-    Een matras kost € 50,-
-    Een kledingpakket voor een gezin kost € 150,-
U kunt ook een gift overmaken op de bankrekening van de diaconie o.v.v. Syrische vluchtelingen.
Dat de diaconie zich inzet voor de vluchtelingen in de regio betekent niet dat wij de vluchtelingen hier vergeten. Ook zij hebben onze aandacht en ook daarvoor hebben wij uw financiële steun nodig. Wilt u hiervoor bijdragen? Doet u dat dan o.v.v vluchtelingen Wolfheze.
Bij voorbaat dank!

Contact

Contact met de diaconie
Wilt u meer weten over de activiteiten van de diaconie of welke (financiële) ondersteuning de diaconie u of iemand in uw omgeving kan bieden neemt u dan contact op met de voorzitter of door een e-mail te sturen naar: 
diaconie-oosterbeek-wolfheze@hetnet.nl 

Moderamen
:
Voorzitter: Fedde Makkinga, 026-3337457
Secretaris: Jannie van Doorn, 026-3333854
Penningmeester: DickTulp, 026-3342171

Lijst diakenen en collectanten.


Giften zijn welkom op NL87 INGB 0004 9753 30 van de Diakonie van de Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze.

Nieuwe collectedoelen, kunt u ons helpen?
U als regelmatige lezer van het kerkblad heeft vast al opgemerkt dat de diaconie per kwartaal € 1500,- uitgeeft aan een project/goed doel dichtbij of veraf.
De diaconie vindt het belangrijk om u als gemeentelid hierbij te betrekken.
Graag horen wij van u of u een regionaal project/goed doel kent waarvan u vindt dat de diaconie zou moeten steunen door een kwartaalgift of door die op te nemen in het collecterooster. Weet u een project/goed doel hier in de buurt? Schrijf dan in het kort op wat dat project/goede doel inhoudt, waar we eventueel meer informatie kunnen vinden en geef het aan een van de diakenen of stop het in een van de collectezakken. De diaconie stelt het erg op prijs als u hierin mee wil denken.

Begroting 2017

Over de diaconie

Wat doet de diaconie?   
Het bieden van praktische hulp. Ook in deze tijd zijn er, ondanks de sociale wetgeving en de daarbij horende voorzieningen, nog altijd mensen die al dan niet aan de rand van de samenleving een moeizaam bestaan leiden.  

De diaconie probeert hen te helpen onder het motto: ‘helpen waar geen (andere) helper meer is’. Dit geldt voor mensen in onze omgeving en, via werelddiaconaat, voor mensen ver weg. 

Meewerken in kerkdiensten
- het organiseren namens de kerkenraad van de diensten van Woord en Tafel, het Heilig Avondmaal
- het verzorgen van huis-avondmaalsdiensten, ook aan zorgcentra
- Geld inzamelen via collectes, dit beheren en zorgvuldig verdelen.

Helpt u bij het collecteren?
Diaconaat is niet iets van de diaconie en de diakenen alleen maar van de hele gemeente. Natuurlijk kunt u op allerlei manieren meehelpen met diaconale taken zoals bij voorbeeld door bij te dragen voor de Voedselbank. Maar er zijn meer manieren. Zo vragen wij nu elke zondag of er iemand wil helpen met het collecteren in de Vredebergkerk en mogelijk ook in een van de andere kerken. Voorafgaand aan het collecteren zal deze vraag gesteld worden. Helpt u ook een keer mee?
Copyright PKN Oosterbeek - Wolfheze
site by: sth.nu
www binnen deze site