Wie zijn wij
Agenda
Bezinning en ontmoeting
Kerk in de samenleving
Jongeren
kerkelijk bureau
Kerkdiensten
Kerkblad bijEen
COLLEGE VAN DIAKENEN
Het woord diaconie betekent dienst, dienen. Vanaf het allereerste begin heeft de kerk dit als een van haar belangrijkste taken gezien: het dienen van je naaste, van de mensen en van de wereld. 
Vragen of opmerkingen kunt u mailen aan: diaconie@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

Giften zijn welkom op NL87 INGB 0004 9753 30 van de Diakonie van de Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze.


Collecte 

Zondag 10 juni, VBK
1e collecte:
Kerk in Actiecollecte voor jongeren in Guatemala: Bijenhouden biedt jongeren toekomst.
Guatemala werd tientallen jaren lang geteisterd door een gruwelijke burgeroorlog. Nog altijd heeft de bevolking te kampen met veel geweld en corruptie. De sociale en economische ongelijkheid in het land is groot. Vooral jongeren die tot de Maya-bevolking behoren, hebben nauwelijks toegang tot onderwijs en weinig kans op werk. Vredescentrum Barbara Ford, partnerorganisatie van Kerk in Actie, wil hier verandering in brengen en biedt deze jongeren een vakopleiding, bijvoorbeeld tot imker of een opleiding textiel bedrukken. De organisatie brengt de jongeren vervolgens samen in coöperaties, waarbij ze gezamenlijk een onderneming starten. Ook leren de jongeren op te komen voor hun rechten. Ze krijgen zo een unieke kans om een eigen inkomen te verwerven en hun levensomstandigheden structureel te verbeteren.
 
2e collecte:
Solidariteitskas. Er zijn kerkelijk gemeentes die het hoofd niet boven water kunnen houden. Zij worden door de PKN ondersteund vanuit de Solidariteitskas. Alle gemeentes dragen hieraan bij door een hoofdelijke omslag.

3e collecte:
Stichting Leergeld te Arnhem.
Nog steeds groeit het aantal kinderen in Nederland dat moet opgroeien in gezinnen met beperkte financiële middelen. Deze kinderen lopen een grote kans om aan de zijlijn te komen staan, omdat zij niet met hun leeftijdsgenoten kunnen meedoen vanwege het gebrek aan -voor de meesten- alledaagse middelen, zoals een fiets of laptop. Ook de -extra- schoolkosten zorgen voor hoofdbrekens. Een beroep op bijzondere bijstand of een andere voorliggende voorziening is niet altijd mogelijk. Niet alleen sociale uitsluiting is daardoor een reële dreiging, ook de schoolprestaties komen onder druk te staan en daarmee het zicht op een betere toekomst. In geheel Nederland gaat het om rond de 450.000 kinderen. In de gemeentes Arnhem, Rheden en Renkum, het werkgebied van onze stichting, praten we al gauw over meer dan 5.000 kinderen.
NU MEEDOEN IS STRAKS MEETELLEN
 

Zondag 17 juni, VBK
1e collecte: Inloophuis Vredebergkerk. Het inloophuis of kerkcafé is een initiatief van de diaconie en heeft de bedoeling onze kerk een open huis te laten zijn voor de samenleving. Elke donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur is er gelegenheid voor ontmoeting of een luisterend oor bij een kopje koffie of thee.
Ook in Wolfheze is er de mogelijkheid elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee, elke vierde dinsdag van de maand in Het Schild.

2e collecte:
Gemeenteopbouw. Ter bevordering van het gemeente-zijn worden contactmomenten en diverse activiteiten georganiseerd waaraan, naast een eigen bijdrage, extra kosten verbonden zijn.

3e collecte:
Communicatie. Communicatie is voor een kerkelijke gemeente belangrijk. Wie we zijn en wat we doen laten we zien aan onze leden maar ook aan de samenleving. De collecte voor communicatie wordt bijvoorbeeld gebruikt voor de kosten van de website, het kerkblad, de zondagsbrief, folders, posters.

Zondag 24 juni,
VBK
1e collecte: Jaarthema: Steun aan de kerken in Syrië. Uitzichtloos en rampzalig is de situatie in Syrië. Steeds meer mensen in nood doen een beroep op kerken voor onderdak, voedsel en veiligheid. De zelf zwaar getroffen Syrische kerken bieden tussen de puinhopen hulp aan iedereen die bij hen aanklopt. Wij willen de kerken in Syrië steunen, zodat zij moed houden om hun belangrijke werk te blijven doen.

2e collecte:
Pastoraat. Voor het pastoraat wordt regelmatig gecollecteerd, omdat wij het als kerk belangrijk vinden om belangeloos aandacht te besteden aan mensen in moeilijke perioden van hun leven.

3e collecte:
Hospices in de regio. Wanneer je te horen hebt gekregen dat je niet meer beter zult worden en dat je binnen enkele maanden zult overlijden aan een voortschrijdende ziekte, dan kan het heel donker worden in je leven. Allerlei vragen komen op je af, bijvoorbeeld over hoe je afscheid moet nemen van je dierbaren, wat je allemaal moet regelen en hoe de laatste fase van je ziekte zal zijn.
De ervaring leert dat het een wereld van verschil maakt als je in die fase wordt omringd door mensen die je echt kunnen helpen. Mensen die gespecialiseerd zijn in terminale zorg, maar ook mensen die jou en je dierbaren kunnen begeleiden in het proces van afscheid nemen. Die zorg en aandacht is er in Hospice Rozenheuvel in Velp, Hospice Wageningen-Renkum en in Hospice Opella. Als diaconie vinden we het belangrijk dat er een goede plek is waar iedereen terecht kan in die laatste fase, ongeacht levensovertuiging of financiële draagkracht.
 

over de diaconie

Opdracht van de kerkgroep diaconie:
Diaconaat is oog en oor hebben voor mensen in de knel, door te luisteren naar hun verhalen en in te spelen op hun mogelijkheden. Ieder mens heeft recht op respect en een menswaardig bestaan ongeacht geloof, politieke overtuiging, ras, sekse of nationaliteit. De kerkgroep diaconie wil een bijdrage leveren aan een samenleving, waarin recht wordt gedaan aan mensen en waarin ieder mens kan meetellen zoals God het bedoeld heeft. De kerkgroep diaconie wil -als deel van de gemeente van Christus- in de dienst aan de naaste zichtbaar zijn voor de hele maatschappij,  zowel plaatselijk als over landsgrenzen heen. Daartoe zal zij gemeenteleden toerusten en stimuleren om de betrokkenheid bij diaconale activiteiten levend te houden ofwel te vergroten. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt niet bij de diakenen alleen, maar bij de hele geloofsgemeenschap.

Doelstelling:

De kerkgroep diaconie heeft ‘gerechtigheid’ en ‘barmhartigheid’ hoog in het vaandel staan. Van daaruit stelt zij zich ten doel zich in te zetten voor zwakken en kwetsbaren in de samenleving. Zij doet dit o.a. door individuele (nood)hulp te bieden, mensen door te verwijzen naar hulpverlenende instanties en door aandacht te schenken aan mensen in noodsituaties buiten onze grenzen.

Uitvoeren van beleid

De kerkgroep diaconie en de kerkenraad stemmen hun beleid op elkaar af.
Daarbinnen is de kerkgroep diaconie verantwoordelijk voor het ontwikkelen, voorbereiden,
uitvoeren van en toezicht houden op diaconaal werk.
De werkzaamheden van de kerkgroep diaconie worden onderverdeeld in aandachtsgebieden:
1. Aandachtsgebied eredienst
2. Aandachtsgebied kerk en maatschappij
3. Aandachtsgebied financiën
4. Aandachtsgebied buitenland
5.  Aandachtsgebied Groene Kerk

jaarthema

Aandacht voor Syrische vluchtelingen
Via Kerk in Actie willen wij ons als kerkelijke gemeente een jaar lang inzetten voor Syrische vluchtelingen in Jordanië, Libanon en Syrië. We collecteren voor dit doel maar u kunt ook een eigen inzamelingsactie houden.
De vluchtelingen zijn afhankelijk van hulp van derden. Na het Rode Kruis zijn de kerken de grootste hulpverlener in Syrië. Kerken zijn aanwezig in gebieden die voor andere hulporganisaties niet altijd bereikbaar zijn. Kerk in Actie werkt ter plekke samen met kerkelijke partners uit het ACT netwerk (Action by Churches Together). Zij hebben een onafhankelijke positie behouden en kunnen daardoor hulp bieden aan iedereen die dat nodig heeft, ongeacht etnische afkomst, religie of politieke voorkeur.
De kerken in Syrië, Libanon en Jordanië hebben dringend onze hulp nodig. Ondersteun de kerken bij hun hulpverlening door te doneren voor bij voorbeeld:
-    Een rugzak met schoolspullen kost € 23,-
-    Een hygiënepakket voor vrouwen (ondergoed, maandverband b.v.) kost € 17,-
-    Een matras kost € 50,-
-    Een kledingpakket voor een gezin kost € 150,-
U kunt ook een gift overmaken op de bankrekening van de diaconie o.v.v. Syrische vluchtelingen.
Dat de diaconie zich inzet voor de vluchtelingen in de regio betekent niet dat wij de vluchtelingen hier vergeten. Ook zij hebben onze aandacht en ook daarvoor hebben wij uw financiële steun nodig. Wilt u hiervoor bijdragen? Doet u dat dan o.v.v vluchtelingen Wolfheze.
Bij voorbaat dank!

contact en meedoen

Diakonale taken en activiteiten
Als gemeentelid kunt u op verschillende manieren mee gaan doen.
Soms éénmalig en een andere keer een taak voor een wat langere periode. U kunt o.a. aan het volgende denken:
- collectes (collecteren tijdens de dienst of een keer per jaar meedenken over collectedoelen)
- organiseren van de oogstdienst
- meedenken over en meehelpen bij het Heilig Avondmaal, ook aan zorgcentra
- meedenken over het beleid rondom armoede, mindervaliden, de WMO
- ZWO, aandacht vragen voor ontwikkelingen in de “derde” wereld

Moderamen:
Voorzitter: Fedde Makkinga
E: f.makkinga@telfort.nl
Secretaris: Jannie van Doorn
E: diaconie@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

Hieronder de goedgekeurde en vastgestelde
jaarrekening 2016


en

Begroting 2018
Copyright PKN Oosterbeek - Wolfheze
site by: sth.nu
www binnen deze site