Wie zijn wij
Agenda
Bezinning en ontmoeting
Kerk in de samenleving
Jongeren
kerkelijk bureau
Kerkdiensten
Kerkblad bijEen
De afkorting Z.W.O. staat voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.

email: zwo@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

 

Over de ZWO-commissie

Taak
De ZWO-commissie heeft tot taak:
- het bevorderen en levend houden van een missionaire en werelddiaconale instelling van de gemeente;
- de gemeenteleden informeren over het diaconale en missionaire werk van de kerken en organisaties wereldwijd;
- de gemeenteleden bewust maken van de oorzaken van menselijke nood in wereldverband.
 
Concreet
Concreet houdt de ZWO-commissie zich o.a. bezig met:
- Meerjaren betrokkenheid bij een specifiek project
- Ondersteuning van diaconale of missionaire doelen, meestal via Kerk in Aktie en Tear; maar ook projecten die worden aangedragen door gemeenteleden
- Noodhulp via Kerk in Actie
- Bijdragen aan kerkdiensten met een ZWO-karakter
- Paasgroetenacties voor gevangenen
- Amnesty schrijfacties
- Activiteiten in de 40-dagen periode (zoals een vastenmaaltijd)

Een indruk van de activiteiten van Kerk in Actie en Tear kunt u krijgen op de volgende websites:
http://www.kerkinactie.nl/Kerk-en-gemeenten--h7791
https://www.tear.nl/onze-projecten

Oikocredit
De ZWO-commissie heeft geld voor een deel belegd in Oikocredit. Dit omwille van het maatschappelijk rendement daarvan.
Al ruim dertig jaar verschaft Oikocredit met succes leningen aan kansarme, maar ondernemende mensen in ontwikkelingslanden, die zo voor hun eigen inkomen kunnen zorgen. Oikocredit verricht op het gebied van ontwikkelingssamenwerking baanbrekend werk als internationale financiële instelling: humaan, solide en transparant. Oikocredit kan dit werk doen, doordat particulieren en organisaties een deel van hun vermogen, direct of via een fonds beleggen in aandelen Oikocredit.
De vereniging Oikocredit Nederland is opgericht om aan dit unieke werk grotere bekendheid te geven en om deelname vanuit Nederland te faciliteren.
Als u lid wordt van Oikocredit Nederland, draagt u bij aan een breder draagvlak en maatschappelijke steun voor Oikocredit.


Middelen
De middelen van de ZWO-commissie komen voornamelijk uit bijdragen van gemeenteleden die deze bij de actie kerkbalans hebben bestemd voor diaconale doelen.

Giften die u wilt bestemmen voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking kunt u overmaken naar dit rekeningnummer: 
NL80 INGB 0000 9942 85  t.n.v. ZWO Protestantse gemeente te Oosterbeek-Wolfheze

De ZWO-commissie streeft ernaar het werkkapitaal duurzaam en in overeenstemming met de doelstelling te beheren. Daarom is ervoor gekozen een deel van het geld te beleggen bij Oikocredit. Oikocredit strijdt tegen armoede door leningen te verstrekken aan groepen mensen in ontwikkelingslanden. Met (micro)krediet kunnen zij een beter bestaan opbouwen, bijvoorbeeld door een bedrijf op te zetten. Meer informatie vindt u op http://www.oikocredit.org/nl/home

Contactpersonen:
Inge Vos (voorzitter)
tel. 026-3341359
Leen van Doorn (penningmeester)
tel. 026-3333854

Activiteiten actueel

Kinderarbeid - presentatie op Startzondag
Op de startzondag in september j.l., heeft de ZWO-commissie aan een groep gemeenteleden een presentatie getoond over kinderarbeid en de wijze waarop SAVE in India er tegenop komt. Deze informatieve presentatie bevat een link naar een filmpje, een quiz en een aantal stellingen en is hier alsnog te zien.

Spaarzakjes ZWO

SAVE zet zich in voor kinderen in de textielindustrie in India. SAVE wordt ondersteund door Kerk in Actie.
In de ZWO-dienst in november 2016 zijn katoenen spaarzakjes uitgedeeld, met de suggestie om deze te vullen met bijvoorbeeld kleingeld dat u af en toe overhoudt. Deze zijn door velen van u ingeleverd in de veertigdagentijd in maart/april. In totaal hebben wij ruim 60 zakjes ontvangen en de totale opbrengst daarvan is het geweldige bedrag van € 1531,17 !  De organsatie SAVE is hier ongetwijfeld heel blij mee en wij hebben alle vertrouwen dat het besteed gaat worden aan betere omstandigheden voor de kinderen.

De ZWO-commissie ondersteunt telkens voor een aantal jaren een specifiek project.
Project SAVE
Sinds september 2015 ondersteunen wij het project “Geen kinderarbeid in de textielindustrie”.
Dit is een gezamenlijk project van Kerk in Actie en SAVE. Save staat voor Social Awareness and Voluntary Education.
De organisatie SAVE probeert de arbeidsomstandigheden van de vrouwen in de textielsector te verbeteren en kinderarbeid tegen te gaan. Het is een stevige organisatie met een groot netwerk van vrijwilligers.
Veldwerkers sporen werkende kinderen en straatkinderen op. Zij begeleiden hen naar school en bieden zo nodig tijdelijk onderdak. Ook zorgen de medewerkers dat de thuissituatie verbetert. De moeders leren hoe ze met geld moeten omgaan en hoe ze een eigen inkomen kunnen verdienen, zodat ze in staat zijn hun kinderen te eten te geven en naar school te laten gaan. Veel vrouwen worden na een paar jaar zelf ook vrijwilliger bij Save. Zo breidt de organisatie zich steeds verder uit.

De ZWO-commissie ondersteunt Project SAVE de komende periode financieel en zal ook aandacht geven aan het onderwerp kinderarbeid in de textielindustrie.
.Daarnaast kunt u ook zelf, als consument, in actie komen door attent te zijn op uw aankopen. Gelukkig zijn er veel mogelijkheden om u te laten informeren hierover. Daar zullen wij ook een bijdrage aan leveren.
Op de volgende websites leest u méér over dit onderwerp:
http://www.rankabrand.nl/mode-kleding-schoenen - informatie over meer dan 1000 modemerken.
http://www.missgreen.nl/
http://www.made-by.org/news/latest/ 
http://www.fairwear.nl/ (Engelstalig) - heel veel achtergrondinformatie over betere arbeidsomstandigheden in de kledingindustire. Ook hier een merkenwijzer.
In een flyer die wij op 5 februari bij de ZWO-dienst hebben uitgedeeld, leest u er méér over.

Teken petitie tegen kinderarbeid in goudmijnen
Heeft u een mobiele telefoon? Dan heeft u letterlijk goud handen. Goud waaraan mogelijk kinderarbeid kleeft. Wereldwijd werken meer dan één miljoen kinderen in goudmijnen. De elektronicasector is één van de grootste afnemers van goud ter wereld. De invloedrijke elektronicabedrijven doen bijna niets om kinderarbeid in de goudmijnbouw tegen te gaan.
Via Stop Kinderarbeid, waar Kerk in Actie deel van uitmaakt, kunt u deze bedrijven aanspreken op hun verantwoordelijkheid. Teken de petitie op www.goudinhanden.eu en bekijk het filmpje ‘Jij hebt goud in handen’.

Duurzaamheid
De ZWO-commissie heeft ook activiteiten uitgevoerd op het gebied van duurzaamheids-bewustwording bij de leden van onze eigen kerkgemeente. Zo is er een cursus “duurzaamheid en geloof” georganiseerd, wordt er gewerkt aan verduurzaming van de kerkgebouwen en aan een fair-trade-keurmerk voor de kerk.
Ook zijn rondom de kerkdiensten voorlichtingsactiviteiten georganiseerd over o.a. duurzamer voeding. Gelukkig gebeurt er veel op het gebied van duurzaamheid.
Te noemen valt hier winkels als http://vannature-nijmegen.nl/over-ons/  en de komst van apparaten met een betere repareerbaarheid waardoor ze langer mee gaan, zoals https://en.wikipedia.org/wiki/Project_Ara en de duurzame en sociale telefoon https://www.fairphone.com/nl/
Lezenswaardig

Nederlandse bedrijven laten in India kleding produceren voor vaak minder dan minimumloon
Schone Kleren Campagne en Landelijke India Werkgroep hebben vanaf augustus 2015 onderzoek gedaan in fabrieken in Zuid-India. Lokale onderzoekers spraken met 150 arbeiders die werken bij tien fabrieken waar Nederlandse merken kleren laten maken, 15 arbeiders per fabriek. Ook spraken ze uitgebreid met leden van vakbonden en maatschappelijke organisaties (NGO's) die zich inzetten voor arbeidsomstandigheden en opkomen voor de rechten van de mensen die onze kleding maken.
Lees hier méér over in het persbericht.

Encycliek Paus Franciscus
In de encycliek Laudato Si'  - De zorg voor ons menselijk huis - roept paus Franciscus 'alle mensen van goede wil' op om met respect en eerbied om te gaan met de Aarde en de armen. De ommekeer waartoe de paus oproept is ingrijpend: economie, politiek, maatschappij, ja ook de kerk, moeten gericht zijn op het behoud van de schepping, op het verbeteren van de levensomstandigheden van de zwaksten en op het welzijn van de generaties die na ons komen.
De tekst van de encycliek kunt u online lezen.
De meest radicale uitspraken uit de encycliek vindt u hier.
Tenslotte: er is een website gewijd aan dit zeer lezenswaardige pauselijk schrijven: www.laudato-si.nl.

Convenant Duurzame kleding & Textiel
Op 4 juli j.l. tekenden 55 bedrijven, hun brancheorganisaties VGT, Modint en INretail, Solidaridad, UNICEF Nederland, Landelijke India Werkgroep, Coalitie Stop Kinderarbeid, Stichting VIER VOETERS, de vakbonden FNV en CNV en de Rijksoverheid het convenant Duurzame Kleding & Textiel.
Meer hierover leest u hier.
Een goed initiatief, maar er is volgens enkele betrokken NGO's nog meer nodig, met name door de overheid.

Vakbeweging
Ook de vakbonden zijn betrokken bij het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden voor werknemers in de kledingindustrie wereldwijd.
Ze bijvoorbeeld de site van CNV Internationaal waar u een interview met minister Liliane Ploumen kunt lezen. Onder het kopje 'Eerlijke kleding' is op de website nog meer te vinden over dit onderwerp, zoals verhalen over betere arbeidsomstandigheden en interviews met werkers in kledingfabrieken.

Dankwoord en verslag
ZWO gaf € 500 voor CHEF in Gambia. Lees het verslag en bekijk de foto's.
Copyright PKN Oosterbeek - Wolfheze
site by: sth.nu
www binnen deze site