Wie zijn wij
Agenda, en roosters
Bezinning en ontmoeting
Kerk in de samenleving
Jongeren
kerkelijk bureau
Kerkdiensten
Kerkblad bijEen
College van Kerkrentmeesters
Het College van Kerkrentmeesters (CVK) is verantwoordelijk voor de financiën en het beheer en de exploitatie van gebouwen en terreinen van de Protestantse gemeente te Oosterbeek – Wolfheze.
Het draagt zorg voor de geldwerving, het jaarlijks opstellen van de begroting en jaarrekening, en een vooruitblik voor de komende vijf jaar. Verder is het verantwoordelijk voor de archivering en het personeelsbeleid.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

De uitgaven van de Protestantse Gemeente bestaan voor een groot deel uit de salarissen van de predikanten, de kosten voor het gebruik van gebouwen en uitgaven voor pastoraat, catechese, kerkdiensten, jeugdwerk, sectiewerk e.d. Daarnaast draagt de plaatselijke kerk bij aan de landelijke kosten van de PKN.

De belangrijkste bron van inkomsten zijn de jaarlijkse bijdragen die via de actie Kerkbalans worden toegezegd en in mindere mate de wekelijkse kerkcollecten. Alle gemeenteleden krijgen in januari toelichtend materiaal aangereikt plus een formulier om de bijdragen voor dat jaar vast te leggen. De actie Kerkbalans wordt in onze gemeente niet alleen gehouden voor de kerk, maar ook voor de Diaconie en Zending en Werelddiaconaat. De exploitatie van gebouwen is een extra bron van inkomsten.

Samenstelling college

Voorzitter:
J.G.D. van der Ros, tel. 026 3391722, rosrepe@xs4all.nl
Secretaris:
H.W. Wiersema-Groenveld, tel. 026 4439633, h.wiergroen@upcmail.nl
Penningmeester:
H.A. Merkens-Veldhorst:
tel. 026 4821639, rietmerkens@kpnmail.nl
Beheer gebouwen:
H.J. Vinke, tel. 06 53699985, erikvinke@me.com
Exploitatie:
J.C.N. Kruithof, tel.026 3390950, seelbeeck@upcmail.nl
Geldwerving:
D. de Vries, tel. 026 3333182, devriesdouwe@gmail.com
Notulist:
L. van Doorn-van Silfhout, tel. 026 3334783, l.van.doorn@online.nl

Geldwerving 
Rekeningnummer: NL73 FVLB 0699 7421 53  t.n.v. CVK Protestantse Gemeente te Oosterbeek – Wolfheze 
Begroting 2017
ANBI gegevens

Verduurzaming

Groene Kerk


De Protestantse Gemeente wordt "Groene Kerk".
Op zaterdag 7 oktober zijn we één van de kerken die op de jaarlijkse GroeneKerkendag laat zien dat ze de inzet voor “Groen”, voor duurzaamheid blijvende aandacht zal geven.
Wie gaat mee naar de GroeneKerkendag om onze deelname te ondersteunen? Ik hoor het graag.
Bekijk het programma voor deze dag en lees de tekst waarmee we ons als kerk presenteren.
Teus van Eck, tel. 0615329704 of E: tencvaneck@planet.nl

Verduurzaming 20170600

Vredebergkerk in de steigers


Van september tot begin november staat de Vredebergkerk in de steigers. Nieuw voegwerk en het plaatsen van zonnepanelen zijn een volgende stap in de verduurzaming van dit kerkgebouw. Wilt u meer weten, lees de bijlage.
Copyright PKN Oosterbeek - Wolfheze
site by: sth.nu
www binnen deze site