Wie zijn wij
Agenda, en roosters
Bezinning en ontmoeting
Kerk in de samenleving
Jongeren
kerkelijk bureau
Kerkdiensten
Kerkblad bijEen
College van Kerkrentmeesters
Het College van Kerkrentmeesters (CVK) is verantwoordelijk voor de financiën en het beheer en de exploitatie van gebouwen en terreinen van de Protestantse gemeente te Oosterbeek – Wolfheze.
Het draagt zorg voor de geldwerving, het jaarlijks opstellen van de begroting en jaarrekening, en een vooruitblik voor de komende vijf jaar. Verder is het verantwoordelijk voor de archivering en het personeelsbeleid.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

De uitgaven van de Protestantse Gemeente bestaan voor een groot deel uit de salarissen van de predikanten, de kosten voor het gebruik van gebouwen en uitgaven voor pastoraat, catechese, kerkdiensten, jeugdwerk, sectiewerk e.d. Daarnaast draagt de plaatselijke kerk bij aan de landelijke kosten van de PKN.

De belangrijkste bron van inkomsten zijn de jaarlijkse bijdragen die via de actie Kerkbalans worden toegezegd en in mindere mate de wekelijkse kerkcollecten. Alle gemeenteleden krijgen in januari toelichtend materiaal aangereikt plus een formulier om de bijdragen voor dat jaar vast te leggen. De actie Kerkbalans wordt in onze gemeente niet alleen gehouden voor de kerk, maar ook voor de Diaconie en Zending en Werelddiaconaat. De exploitatie van gebouwen is een extra bron van inkomsten.

Samenstelling college

Voorzitter J.G.D. van der Ros, tel. 026 3391722, rosrepe@xs4all.nl
Secretaris H.W. Wiersema-Groenveld, tel. 026 4439633, h.wiergroen@upcmail.nl
Penningmeester H.A. Merkens-Veldhorst, tel. 026 4821639, rietmerkens@kpnmail.nl
Beheer gebouwen
Oosterbeek N.A.A. van den Broeke, tel. 06 49882595. vandenbroeke@upcmail.nl
Beheer gebouwen
Wolfheze H.J. Vinke, tel. 06 53699985, erikvinke@me.com
Exploitatie J.C.N. Kruithof, tel.026 3390950, seelbeeck@upcmail.nl
Geldwerving F.A. van Roest, tel. 026 3336974, frans.vanroest@planet.nl
Notulist L. van Doorn-van Silfhout, tel. 026 3334783, l.van.doorn@online.nlGeldwerving 

Rekeningnummer: NL73 FVLB 0699 7421 53  t.n.v. CVK Protestantse Gemeente te Oosterbeek – Wolfheze 

Begroting 2017

verduurzaming

Stand van zaken verduurzaming VBK en mogelijke vervolgstappen
De eerste 3 onderdelen van het project “Verduurzaming VBK” zijn afgerond. Dit betreft HR++ glas voor de grote raampartijen, een optimalisatie van de installaties voor verwarming en ventilatie en in alle ruimtes, m.u.v. de kerkzaal, LED verlichting. Het laatste onderdeel, ca. 50 zonnepanelen op het platte dak zuidzijde, staat voor september 2017 gepland. Eerder is niet mogelijk omdat eerst de renovatie van het voegwerk rondom het platte dak gereed moet zijn.
Na afronding van het project kunnen we voldaan achterover leunen maar stil staan is achteruitgaan. Graag willen we daarom het onderwerp verduurzaming in brede zin op de kerkelijke agenda houden. Dit past ook prima bij het beleidsplan om in onze gemeente de methode “Waarderende Gemeenteopbouw” in te gaan voeren. Deze methode richt zich op 1) De relatie met God, 2) Omzien naar elkaar en 3)Goed rentmeesterschap voor de Schepping.
Voor het vervolgtraject willen we ons op de volgende zaken richten:
1 Aansluiting bij de Groene Kerken actie. De aanmeldingsprocedure is gestart. Zie voor verdere informatie www.groenekerken.nl
2 Een elektronisch informatiebord in de zuidhal. Op dit bord willen we minimaal de volgende informatie geven:
•    De energieprestaties van de zonnepanelen en ons totale energieverbruik, zowel gas als elektra. Dit stimuleert het bewustzijn en laat de consequenties van het gebruik van de hele VBK zien.
•    In welke zaal is welke bijeenkomst.
•    De temperatuur in de kerkzaal.
•    De weekagenda met daarop alle bijeenkomsten.
•    Educatieve onderwerpen
•    Wie heeft verder nog goede suggesties?
3 Een informatie bijeenkomst. Zodra de zonnepanelen operationeel zijn organiseren we een bijeenkomst (na de kerkdienst of op een avond) waar aan de orde komen:
•    Een korte presentatie over de uitgevoerde maatregelen inclusief bezichtiging.
•    Wat kunnen we nog meer doen als kerk? (andere gebouwen, voorlichting, …)
•    Een presentatie over wat we zelf kunnen doen aan verduurzaming/energiebesparing. Wat is onze eigen verantwoordelijkheid? Dit betreft niet alleen ons energieverbruik in woningen maar ook: Wat eten we, wat kopen wij naast voeding, hoe en hoe vaak verplaatsen we ons, wat betekent ons gedrag voor de medemens?, etc.
4 Structureel vervolg. Als er bij de presentatie en daarna voldoende belangstelling blijkt te zijn willen we doorgaan met een groepje om het onderwerp “Hoe gaan we fatsoenlijk om met de schepping en onze medemens en welke rol speelt het geloof daarbij” blijvend aandacht te geven binnen de kerkelijke gemeente. Uiteraard zijn ook niet leden die belangstelling hebben van harte welkom.
Mogelijke actiepunten:
•    Hoe betrekken we de jeugd er bij?
•    Hoe maken we het voor iedereen aantrekkelijk maar wel doeltreffend. Er zijn oplossingen maar willen we echt?
•    Een gesprekskring.
•    Verzamelen van informatie en het geven van voorlichting.
•    Concrete acties.
•    Aansluiting zoeken bij wat er al is. Voorbeelden zijn Heveadorp duurzaam, de Energiebank, energie coöperaties, subsidieregelingen etc.
Wie heeft belangstelling?
Namens de CvK Teus van Eck, tel. 0615329704, E mail tencvaneck@planet.nl
Copyright PKN Oosterbeek - Wolfheze
site by: sth.nu
www binnen deze site