Wie zijn wij
Agenda
Bezinning en ontmoeting
Kerk in de samenleving
Jongeren
kerkelijk bureau
Kerkdiensten
Kerkblad bijEen

De Vredebergkapel

De stilteruimte in de toren van de Vredebergkerk is elke dag geopend. Dat betekent dat u elke dag naar binnen kunt gaan en kunt luisteren naar verschillende soorten muziek. Onder het kunstwerk van Gunhhild Kristensen is het geluidsvolume en het muziekgenre in te stellen.

U kunt luisteren naar:
* Oude religieuze muziek ( uit gregoriaanse, anglicaanse of oosters-orthodoxe traditie)
* Moderne regligieuse muziek (Taize, Iona, liederen op teksten van Huub Oosterhuis)
* Klassieke muziek (koralen van Bach, vespers van Rimski Korsakov e.a.)
* Meditatiemuziek

In de kapel kunt u lichtjes aan steken en op de kaarsenhouder plaatsen. Verder is er een boek waarin gebeden en gedachten opgeschreven kunnen worden.
Een passage uit het bijbelboek Jona is als meditatietekst geplaatst bij het kunstwerk. De ramen zijn voorzien worden van een afbeelding met behulp van kleurenfolie.

We hopen dat u veel gebruik kunt maken van de kapel.

De Kapel

De Kapel is op 13 september 2009 feestelijk geopend, tijdens de heropening van de Vredebergkerk.


Het Pinkstericoon

De Pinkstericoon, bestemd voor de kapel, is  tijdens de Pinksterdienst in de Vredebergkerk, op 19 mei 2013, aangeboden aan de gemeente.

WAT IS EEN ICOON?

Een icoon is niet zomaar een plankje; aan het schilderen van een icoon gaat een gebedsperiode vooraf en tijdens het schilderen verbindt de schilder zich met het heilige wat op voorgeschreven wijze in alle eerbied afgebeeld gaat worden. Een icoon is niet simpel een illustratie bij het verhaal, in haar krijgt geestelijke waarheid vorm, in haar bevindt zich de breedte van achterliggende theologische  bedoelingen, in haar krijgen woorden als eeuwigheid, eerbied, schoonheid ruimte,  in haar worden basiswaarden en waarheden gebracht met de kracht van eenvoud en symboliek.

In een Russisch huis hangt de huisicoon, van de Moeder Gods of de plaatselijke heilige,  tegenover de buitendeur- deze deur is zo laag, dat je wel buigen moet- het respect zit al in de huis en tuin architectuur.   

Want wat wil de icoon?

Vóór alles wil de icoon onze blik, ons oog, uitnodigen, brengen tot schouwen, tot innerlijk zien.  Zo goed als een tekst uit de Bijbel ons vermag te ontroeren, onze ziel in beweging kan brengen door een taal die raakt en jou met alles wat je bent met het goddelijke verbindt,  zo goed vermag een heilige afbeelding jou te ontroeren door je betrekken in die wondere wereld van de hemelbewoners,  in de strijd die zij strijden,  in de overtuiging die zij vertegenwoordigen,  in de liefde die zij uitstralen, en in hun mededogen voor ons die aan deze kant zijn. Een icoon wil ons helpen te komen tot aanbidding, te komen tot schouwen, tot zien met andere ogen. De icoon biedt ons aan een doorkijkje naar leven met God.
WAT STELT DE ICOON VAN PINKSTEREN VOOR?

Wat zegt deze icoon van de komst van de Geest ons op dit moment.

Allereerst de kleur: zij is geschilderd in roden en groenen; groen is de kleur van de aarde, rood van de hemel- we zien dat hemel en aarde zich verbinden. De achtergrond is licht, wit/goud, en dit vermengd met rood geeft oranje en gelen. Er is veel licht het straalt op de gewaden van de figuren die daar zitten.

We  zien 12 figuren in een halve kring zitten; zij hebben een boekrol of een boek in de hand In het midden is een plaats leeg gehouden. De groep zit zoals in die tijd leraren met leerlingen afgebeeld werden.  De notie “luisteren”  wordt ermee aangeduid.

Waarom 12? De heilsweg van God met zijn volk wordt daarin duidelijk: de 12 stammen van Israel, aartsvader Jacobs zonen. De twaalf die Jezus riep als leerling. Ook continuïteit- de 12 maanden van het jaar, een afronding, een totaal.

Onder is een donkere poort zichtbaar waarin een gekroonde figuur staat- hij houdt een witte doek omhoog.

Boven is een hemel segment zichtbaar: daaruit komen 13 stralen- in het midden  één straal die tot cirkel wordt en dan vertakt in drieën- de langste straal gaat loodrecht naar beneden, wijst naar de lege plaats. Wie daar moet zitten wordt duidelijk aan het raam met de twee openingen en de drievoudige vorm daarboven- het getal twee verwijst naar de twee naturen van Jezus, Hij is God en mens; het getal drie naar zijn één zijn met de Vader en de geest. 

Het gebeuren vindt zowel binnen als buiten plaats: zij zitten op een bank in les houding, maar te midden van gebouwen- de wereld wordt zowel aangegeven door de oranje boog achter als door de boogvorm van de bank en de poort.  Wat hier gebeurt heeft plaats te midden van de wereld.  Dat zie je ook aan de voeten van de mannen; van allemaal zijn zowel de handen als de voeten zichtbaar- aanpakken en op weg gaan.

Wie zijn het die hier afgebeeld worden? Niet gewoon de discipelen, het is geen plaatje bij een verhaaltje.

Bovenaan zitten Petrus en Paulus. Petrus die zo nadrukkelijk de opdracht kreeg: weid mijn schapen, en Paulus die de geïnspireerde brieven schreef, waaruit wij nog steeds putten- hij houdt de Bijbel vast.

Dan volgen de vier evangelisten; Johannes en Marcus naast Paulus, Mattheus en Lucas naast Petrus. De vier evangelisten en Paulus houden de Bijbel vast- de andere zes een boekrol . De boekrol staat voor Christus- Hij is het geopenbaarde Woord.

Met de andere hand maken ze het gebaar dat het wezen van Christus aangeeft. Twee vingers wijzen naar de ruimte tussen hen in, twee- het god/ mens zijn van Christus- met de duim raken ze de andere twee vingers- Drie eenheid.

In de andere zes figuren mogen we de apostelen zien, zij worden niet bij naam genoemd, want er waren er velen die het Woord van God verder gebracht hebben- wij kunnen onszelf misschien daarbij voegen, ook op die bank gaan zitten.

Waarom hebben ze allemaal een gouden nimbus rond het hoofd? Zijn ze al heilig? Nee, maar ze weten wat ‘heel’ zijn betekent, en zij streven ernaar, dat is genoeg. Zij zitten op gouden kussens- hun startplaats is kostbaar, van edele afkomst.

Nu nog die figuur in die kostbare mantel, met een kroon.

Hij is de God van de kosmos, hij komt uit wat voorafging, aan de tijd dat het Licht van Christus nog niet als een stralende zon over de wereld was opgegaan. Of, in onze ervaring- het is de mens die zoekt naar de Liefde van God en uit zijn schuilplaats tevoorschijn komt.

Hij draagt een witte doek en biedt daarmee zijn wereld ten doop aan; wat donker was wordt rein , “al waren uw zonden als scharlaken zij zullen wit worden als sneeuw” .

Voor hem is de dertiende straal. Voor ieder van ons is er een straal.

Ik hoop dat de icoon van Pinksteren u uitnodigt tot inleving in de afgebeelde figuren, ik hoop dat u bij hen gaat zitten en dat zij u helpen te schouwen in de wereld van God.

Marijke Alkema, 18 mei 2013
Copyright PKN Oosterbeek - Wolfheze
site by: sth.nu
www binnen deze site