Wie zijn wij
Agenda
Bezinning en ontmoeting
Kerk in de samenleving
Jongeren
kerkelijk bureau
Kerkdiensten
Kerkblad bijEen
Op deze pagina vindt u het meerjarenbeleid van onze gemeente, zoals vastgesteld medio 2012.
BELEIDSPLAN voor de periode 2012-2016

In de periode 2010-2012 is een nieuw beleidsplan uitgewerkt door alle geledingen van de organisatie onder leiding van een door de kerkenraad benoemde commissie. Na presentaties en overleg met de Gemeente  werd dit plan op 21 juni 2012 door de kerkenraad vastgesteld.  De samenvatting treft u onderstaand. Het gehele beleidsplan kunt u inzien en downloaden als pdf bestand.(link)

                                            OMGANG MET GOD                                                    GEMEENSCHAP


INZET VOOR MENSEN EN WERELD

Samenvatting:
Kern van het beleidsplan is de visie op het gemeente-zijn dat is samengevat als   

wij zijn geroepen tot omgang met God,    inzet voor mensen en wereld
en zo tot gemeenschap met elkaar.


De uitwerking toont de uitdaging waarvoor we staan: het zien van kansen van een gemeente die krimpt, ouder wordt en minder financiële armslag zal hebben, en toch haar visie gestalte kan geven.

De meest in het oog springende zaken zijn:
-    De krimp en verminderde armslag noodzaken tot het nadenken en uitwerken van de gevolgen van vermindering van het aantal predikantsplaatsen en de inzet van vrijwilligers.

-    Het werk van de predikanten zal vanaf 2013 opnieuw worden ingedeeld en aan nieuwe prioriteitstellingen valt niet te ontkomen.
Er zal geen apart ouderenpastoraat meer zijn. Het aandeel van de werkzaamheden buiten eredienst, vorming en pastoraat zal verminderen. Het aantal parallelle  zondagse kerkdiensten zal uiteindelijk moeten worden teruggebracht.

-    Van de actieve kerkleden is een groot aandeel ook vrijwilliger. Door de krimp komt hun beschikbaarheid onder druk te staan, maar er zijn ook nieuwe kansen te benutten door inzet met kleinere taken en ook op hogere leeftijden. Getraind en met plezier mee blijven doen staat daarbij voorop.

-    Een bijstelling van het verwachtingspatroon van gemeenteleden over de beschikbaarheid van predikanten en medewerkers zal aannemelijk moeten worden gemaakt.

-    Voor velen is de kerk het meest zichtbaar in de kerkdiensten, maar tenminste drie kwart van de eigen gemeente bezoekt deze niet of nauwelijks. De diensten in de drie kerken zijn meer of meer uniform. De eerstkomende jaren zal dit tegen het licht moeten worden gehouden en in een breed kader, inclusief beperkt betrokkenen, zal moeten worden nagegaan wat voor kansen en mogelijkheden hier liggen.

-    Jeugd en jongeren worden serieus genomen. Ontmoeten, leren en houvast geven spelen een centrale rol. Ouderen gunnen en geven hen de ruimte binnen het gemeente-zijn.

-    De sectiemedewerkers zijn de contactpersonen met de gemeenteleden. Een goede communicatie is essentieel voor het goed, efficiënt en tijdig inschakelen van pastorale medewerkers / ouderlingen /predikanten, en diaconale ondersteuning.

-    Aan leren, vormen en toerusten doen veel mensen mee, maar mogelijkheden tot verdere participatie moeten worden gestimuleerd. Predikanten spelen hierbij een uitvoerende en ondersteunende rol; een voortdurende deelname van hen is veelal geen noodzaak.

-    Diaconaat en ZWO richten zich op de uitvoering van hulp dichtbij en ver weg, Een belangrijke rol is het actief betrekken en stimuleren van de gemeente bij hun werk.

-    De PG O-W wil de samenleving van dienst zijn door het Evangelie handen en voeten te geven. Gebouwen zijn daarvoor beschikbaar; programma’s worden er op afgestemd; leden worden gemotiveerd een bijdrage te leveren. Indien er in bijzondere situaties een beroep op bijstand wordt gedaan staan we er voor open.

-    Waar mogelijk wordt samengewerkt met overige plaatselijke kerken.

-    De overlegstructuur wordt vereenvoudigd en voor velen zal er minder vergaderdruk zijn. De kerkenraad gaat minder vergaderen en zal zich meer bezig houden met beleid, inhoud en gemeenteopbouw. De meer dagelijkse gang van zaken wordt gedelegeerd aan een breed moderamen waarin alle ambten vertegenwoordigd zijn (Niet groter dan huidige moderamen, maar wel anders samengesteld).

-    Er zullen de komende jaren forse financiële tekorten zijn. Vanaf 2016 zal het aantal predikantsplaatsen terugvallen naar 1,8. Tussentijdse tekorten worden opgevangen door het interen op het vermogen / verkopen van vast goed.
Copyright PKN Oosterbeek - Wolfheze
site by: sth.nu
www binnen deze site